Przejdź do treści

Osoby usamodzielniane w pieczy zastępczej

SAMO DZIELNI

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą oraz rodzinny dom dziecka, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się w szczególności:

  • pomoc na kontynuowanie nauki,
  • pomoc na usamodzielnienie,
  • pomoc na zagospodarowanie.

Powyższa pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

  • 3 lat w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
  • roku w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka.

Zasady, warunki i tryb oraz wysokość udzielanej osobom usamodzielnianym pomocy określone zostały w dziale IV (art. 140 – 153) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
 

 

Wzory formularzy

 dotyczą osób pełnoletnich, usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą po dniu 1 stycznia 2012 r.

(osoby te usamodzielniane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)  

wybór opiekuna usamodzielnienia  format PDF
indywidualny program usamodzielnienia  format PDF
wniosek o  pomoc na kontynuowanie nauki  format PDF
wniosek o pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie  format PDF
informator dla osoby usamodzielnianej  format PDF

Wszelkie informacje dotyczące osób usamodzielnianych  można uzyskać kontaktując się
z pracownikiem socjalnym Beatą Kopytiuk
pod nr tel. 85 730 05 07


 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego