Przejdź do treści

Dzieci w pieczy zastępczej

Co robi  Piecza Zastępcza ?

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
 • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 Jakie są formy  Pieczy Zastępczej ?

 • rodzina zastępcza
 • spokrewniona, tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie)  lub rodzeństwem dziecka.
 • niezawodowa, tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej niezawodowej  w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.
 •  W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów . Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej  może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej zawodowej  w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej  może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • rodzinny dom dziecka.   W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności  liczniejsze rodzeństwo).
 • placówka opiekuńczo-wychowawcza.   Zgodnie z ustawą  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu, a objęcie go opieką może nastąpić do osiągnięcia pełnoletności lub do zmiany decyzji Sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą dyrektora placówki do ukończenia 25 roku życia.

Jakie warunki powini spełniać kandydaci na rodziców zastępczych ?

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Wymienione okoliczności,  ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie,  po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania powyższych warunków. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 

Rodzina pomocowa, co to ?

 • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 •  małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

W rodzinie pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.
 

 Jaka jest pomoc pieniężna ?

 • na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w: rodzinie zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, udzielona na wniosek rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka,  na każde umieszczone dziecko,  przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości:
 

 • 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • 1052,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie na  pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 

WZORY  FORMULARZY
wniosek o opiekę koordynatora nad rodziną zastępczą   format PDF
wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej   format PDF

Co gdy osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywa nadal  w Pieczy Zastępczej ?

Może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:
uczy się:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem uamodzielnienia.
WZORY   FORMULARZY
wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania osoby pełnoletniej przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej  format PDF

Czy są inne świadczenia w Pieczy Zastępczej ?
 

Tak, są zależne od potrzeby rodziny zastępczej i od rodzaju rodziny zastępczej i szczegółowe zasady przyznawania tych świadczeń, ich wysokość, a także druki wniosków zostały określone Uchwałą NR 20/108/15 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 2 czerwca 2015 roku. Oto one:

 • Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, przysługuje rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka.
 • Zasady przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, przysługuje rodzinom zastępczym  oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.
 • Zasady przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, przysługuje rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
 • Zasady przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub zamieszkuje rodzina zastępcza, przysługuje rodzinom zastępczym niezawodowym, zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
 • Zasady przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym mieszka rodzina zastępcza oraz zasady pokrywania kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka, udzielane rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
 • Zasady zapewnienia czasowej pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie niesprawowania pieczy zastępczej w związku z wypoczynkiem, przysługuje rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka rodzinnego domu dziecka w którym przebywa więcej niż 4 dzieci lub rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej w której przebywa więcej niż 3 dzieci.
 • Zasady pokrywania innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, przysługuje prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Osoby otrzymujące świadczenia, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

WZORY   FORMULARZY
zasady przyznawania środków   format PDF
zdarzenia losowe w rodzinie WNIOSEK   format PDF
pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka WNIOSEK  format PDF
wypoczynek dziecka WNIOSEK   format PDF
utrzymanie lokalu mieszkalnego WNIOSEK  format PDF

Wszelkie informacje dotyczące  pieczy zastępczej można uzyskać kontaktując się

z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej Małgorzatą Laszuk w zastępstwie za Annę Łukasiewicz-Pytel

i Ewą Abramowicz-Peretko

pod nr tel. 85 730 05 07  lub  511 792 803       

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego