Przejdź do treści

Bądź aktywny dziś i jutro 2010

Trzeci rok realizacji projektu systemowego "Bądź aktywny dziś i jutro".

Projekt "Bądź aktywny dziś i jutro" w roku 2010 realizowany był przez dwanaście miesięcy.

Projekt skierowany był do:

 • młodzieży w wieku 15-17 lat wychowującej się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -17 osób,
 • pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze - 16 osób,
 • oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności 15 osób,

zamieszkujących na terenie powiatu siemiatyckiego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz nieaktywnych zawodowo.

Celem projektu jest podjęcie działań aktywizujących na rzecz beneficjentów, dzięki którym zwiększą się ich szanse na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie indywidualnego potencjału, nabywanie bądź doskonalenie umiejętności społecznych, określenie predyspozycji oraz aspiracji zawodowych, zwiększenie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz zwiększenie umiejętności poszukiwania pracy.

Działania w ramach projektu:

 • aktywizacja zawodowa: wsparcie indywidualne lub grupowe przez doradcę zawodowego i szkolnego,
 • aktywizacja edykacyjna: kursy i szkolenia zawodowe, takie jak; kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E oraz D, kurs „ABC przedsiębiorczości”, kurs fryzjerski, kurs grafiki komputerowej z tworzeniem stron WWW, kurs barista, kurs językowy
 • aktywizacja społeczna: warsztaty z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą w formie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, treningów asertywności, motywacji, radzenia sobie ze stresem,
 • aktywizacja zdrowotna-badania specjalistyczne,
 • działania o charakterze środowiskowym-zajęcia z zakresu sportu, rekreacji, kultury.

Rekrutacja trwała w okresie od dnia 15 lutego 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku. Wszyscy uczestnicy zostali objęci pracą socjalną.

Budżet projektu 2010, to 394.502,90 złotych, z czego:

 • 370.667,90 złotych koszty bezpośrednie, w tym w kosztach bezpośrednich wkład własny w wysokości 50.562,90 złotych
 • 23.835,00 złotych koszty pośrednie.

Wakacyjny obóz językowo-taneczny odbył się w Białym Dunajcu w terminie od 19-28 lipca 2010 roku. W obozie wzieło udział 9 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15,16 lat. W ramach turnusu odbyło się 5 godzin dzinnie zajęć językowych, których głównym celem było nabycie przez uczestników większej pewności w posługiwaniu się językiem angielski. Ponadto młodzież codziennie uczestniczyła w zajęciach tanecznych, ucząc się różnych stylów tanecznych począwszy od poloneza po salsę czy dżaifa. Dodatkowym elementem były zajęcia z zasad savoir-vivre, wycieczki, zabawy sportowe, kąpiele w Termach Podhalańskich. Zdjęcia w galerii!

Dwudniowe warsztaty: Trening motywacyjny i rozwój kompetencji społecznych odbyły się w podziale na 3 grupy w dniach 23-24, 25-26, 30-31 sierpnia 2010 roku. Młodzież szkoliła się w Kazimierzu Dolnym w hotelu Zajazd Piastowski, natomiast osoby niepełnosprawne w Białymstoku w przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo hotelu „Podlasie”. Szkolenia miały na celu min.:

 • z większenie umiejętności motywowania siebie,
 • poznanie technik wyobrażeniowych pomocnych w motywowaniu,
 • poznanie techniki twórczego myślenia wykorzystywanych w autoprezentacji,
 • poznanie zasad skutecznej komunikacji,
 • naukę umiejętności komunikacji z innymi w sytuacjach trudnych,
 • poznanie technik radzenia sobie z krytyką,
 • naukę przyjmowania pochwał,
 • zdobycie wiedzy jak prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych,
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami,
 • poznanie technik asertywnych.

W warsztatach wzięło udział siedmiu wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 17 roku życia, trzynastu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dziewięć osób niepełnosprawnych. Szklenia młodzieży odbyły się w Kazimierzu Dolnym, natomiast osób niepełnosprawnych w Białymstoku.

Wolny czas po szkoleniu młodzież spędziła zwiedzając Kazimierz Dolny, natomiast uczestnicy warsztatów w Białymstoku osoby niepełnosprawne spędziły wolny czas w kinie. Zdjęcia w galerii!

Dwudniowe warsztaty: Planowania kariery zawodowej skierowane do dwóch grup uczestników projektu w dniach 20-21, 22-23 września 2010 roku w Serpelicach. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych odbyły się w dniach 11-12 października 2010 roku w Siemiatyczach. Dzięki szkoleniom uczestnicy:

 • rozpoznawali swoje moce i słabe strony,
 • określali swoje talenty, predyspozycje, cechy osobowości i temperamentu przydatne do wykorzystania w pracy zawodowej,
 • dowiedzieli się ważne jest samopoznanie w planowaniu własnej kariery zawodowej,
 • dowiedzieli się na co zwracają uwagę pracodawcy na rozmowach kwalifikacyjnych,
 • zdobyli umiejętności sporządzania profesjonalnych i skutecznych dokumentów aplikacyjnych,
 • ćwiczyli rozmowy kwalifikacyjne,
 • dowiedzieli się jakie obecnie są najbardziej pożądane na rynku zawody.

Ponadto młodzież brała udział w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę przetrwania „Serwal” w Serpelicach. W ramach zajęć: strzelanie z łuku i wiatrówki, ścianki wspinaczkowe, gry paintballowe. Zdjęcia w galerii! 

Warsztaty psychospołeczne skierowane zostały do grupy osób, która po raz drugi bierze udział w projekcie. Warsztatach psychospołeczne pod nazwą „Myśl i działaj pozytywnie”, odbyły się w dniach 30-31 sierpnia 2010 roku w Kazimierzu Dolnym. Dzięki warsztatom uczestnicy:

 • poznali metody integracji grupy przy wykorzystaniu metody KLANZY,
 • rozpoznali swoje mocne i słabe strony, dzięki którym możliwe było zbudowanie poczucia własnej wartości,
 • brali udział w treningach pozytywnego myślenia oraz w treningach motywacyjnych i podejmowania nowych działań,
 • budowali plan rozwoju osobistego i zawodowego,
 • dowiedzieli się o metodach informacji zwrotnej.

Po zajęciach szkoleniowych wszyscy wybrali się na wycieczkę po Kazimierzu Dolnym z miejscowym przewodnikiem. Zdjęcia w galerii!

Kursy, kursy i kursy były oprócz zajęć z doradcą zawodowym oraz warsztatów psychospołecznych aktywizacją beneficjentów w kierunku poszukiwania własnego miejsca na rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Dlatego też każdy pełnoletni uczestnik projektu mógł dokonać wyboru jednego z oferowanych kursów lub też przedstawić swoją własną propozycję. Pełnoletni wychowankowie najchętniej korzystali z możliwości ukończenia kursu prawa jazdy kat. „B”. Kursy odbywały się w czterech ośrodkach:

 • w Siemiatyczach, Ośrodek Szkolenia Motorowego „DUET” -13 osób,
 • w Zambrowie, Ośrodek Szkolenia Kierowców „KUJAWA”- 1 osoba,
 • w Białymstoku, Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALFA”- 2 osoby,
 • w Ciechanowcu, Ośrodek Szkolenia Kierowców „MARKIZ”- 1 osoba.
 • Oprócz kursantów na kat. „B”, pięciu uczestników rozpoczęło naukę na inne kategorie, m.in. „C”, „C+E” oraz „D”:
 • 2 osoby kat. „C” w ośrodku w Siemiatyczach oraz w Ciechanowcu,
 • 3 osoby kat. „C+E” w ośrodku w Siemiatyczach i Ciechanowcu,
 • 1 osoba kat. „D” w ośrodku w Siemiatyczach.

Łącznie 17 osób zgłosiło się na kursy prawa jazdy. Troje uczestników zakończyło kurs na kierowcę wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Jeden z nich dodatkowo uczestniczył w szkoleniu na operatora ładowarek teleskopowych, dwóch pozostałych brało udział w seminarium „Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” oraz w „Seminarium w zakresie bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia”. Szkolenia przeprowadziły:

 • Firma JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Sp.j. z Białegostoku, miejsce szkolenia Białystok,
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy z Łomży, miejsce szkolenia Siemiatycze. 

Kolejnym kursem z zakresu Projektowania stron internetowych WWW z elementami grafiki komputerowej zostały objęte dwie osoby niepełnosprawne. Celem kursu było: teoretyczne i praktyczne opanowanie umiejętności projektowania i tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem elementów grafiki komputerowej. Szkolenie zrealizowane zostało przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach, miejsce szkolenia Siemiatycze, ul. Pałacowa 24.

Niektórzy z beneficjentów zainteresowani byli otwarciem własnej działalności gospodarczej, dlatego też wychodząc naprzeciw ich potrzebom utworzona została grupa 5 osobowa, która poprzez uczestnictwo w kursie „ABC Przedsiębiorczości” zapoznała się podstawowymi wiadomościami na temat funkcjonowania własnej firmy. Uczestnicy dzięki kursowi nabyli niezbędnych umiejętności na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz uzupełnili swoja wiedzę z zakresu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kurs został zorganizowany przez Ośrodek Kształcenia Kursowego w Łomży przy Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, miejsce realizacji szkolenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Siemiatyczach, ul. Pałacowa 10.

Czworo beneficjentów kontynuujących studia w trybie dziennym oraz zaocznym zadeklarowało udział w intensywnych kursach języka angielskiego. Dwie studentki dzienne z Białegostoku, uczęszczały na kurs do Ośrodka Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” metodą MIX; kolejne dwie studentki studiów dziennych z Siedlec uczyły się w Szkole Języków Obcych „Inter-Lingua”, metodą Callana, natomiast student studiów zaocznych z Siemiatycz uczęszczał na lekcje języka angielskiego w trybie indywidualnym do Szkoły Języków Obcych „Let’s talk”. 

Jeden z beneficjentów należących do grupy osób niepełnosprawnych, który w niedalekiej przyszłości planuje otworzyć własną działalność gospodarczą oprócz kursu „ABC Przedsiębiorczości” ukończył kurs „Barista” w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów w Warszawie. Szkolenie to pozwoliło na połączenie zajęć teoretycznych z praktyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie. Dzięki kompleksowej wiedzy i przygotowaniu praktycznemu osoba kończąca kurs przygotowana jest do pracy w kawiarni.

Kolejne osoby planujące otwarcie własnej firmy to dwie kobiety z grupy osób niepełnosprawnych. Jedna z uczestniczek zwróciła się z zapytaniem o możliwość zrealizowania „Kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia” w formie zaocznych zajęć. Odpowiedzią na prośbę jest kurs zrealizowany w Białymstoku przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa na ulicy Jagienki 4. Natomiast druga z uczestniczek brała udział w kursie Fryzjerstwa w Warszawie. Kurs realizowany był przez firmę GOWORK.PL, dzięki niemu uczestniczka nabyła praktyczne umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku fryzjera.  

Warsztaty: Jak radzić sobie ze stresem w codziennym życiu odbyły się w dniach 10-11 grudnia 2010 roku. 26-sześciu beneficjentów projektu było uczestnikami wyjazdu integracyjnego do Białowieży. Podczas wyjazdu zorganizowano na życzenie większości osób warsztaty pn.: „Jak radzić sobie ze stresem w codziennym życiu”, które zrealizowało Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA z Białegostoku. Zajęcia odbywały się w podziale na dwie grupy: młodszą i starszą. Celem 16 godzinnym warsztatów było zapoznanie uczestników z mechanizmami powstawania stresu i napięć na poziomie psychicznym i fizycznym; diagnoza własnego stylu reagowania na sytuacje trudne oraz rozpoznanie własnego stylu „tworzenia się” stresu i wynikających z tego konsekwencji. Uczestnicy poznali sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu oraz nauczyli się dzięki tym technikom regenerować własne siły.

Po szkoleniu uczestnicy mogli zregenerować się na zajęciach w hotelowym kompleksie basenowym wyposażonym w: nowoczesny basen z wieloma funkcjami, sauny, jacuzzi, pieczarę wodną. Dodatkowe atrakcje okazały się dobrym sposobem odreagowania oraz możliwością oderwania od otaczającej rzeczywistości i problemów. Wieczorem 10 grudnia 2010 roku w Białowieży w ramach spotkania podsumowującego projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Siemiatyczach pn.: „Bądź aktywny dziś i jutro” oraz działań o charakterze środowiskowym, zostało zorganizowane uroczyste ognisko z pieczeniem kiełbasek i bogatym menu regionalnym przy akompaniamencie miejscowego grajka. Impreza została zaplanowana w lesie oddalonym od Hotelu 6 km, dlatego też dodatkową atrakcją dla uczestników była wycieczka bryczkami. Wspaniałe otoczenie przyrody oraz cała oprawa wyjazdu sprawiła, iż uczestnicy zintegrowali się z grupą i nawiązali nowe znajomości. Dzięki spotkaniu wielu z nich pokonało własne bariery oraz podniosło samoocenę i wiarę we własne siły. Zdjęcia w galerii!

11 grudnia 2010 roku w Hotelu „Żubrówka” w ramach zakończenia, Koordynator wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu, którzy sprawowali opiekę i nadzór nad uczestnikami podczas wyjazdu, podziękowali wszystkim beneficjentom za aktywny udział w projekcie. Wszyscy otrzymali płyty CD z prezentacją z realizacji projektu oraz zdjęcia z warsztatów, kursów i szkoleń, w których uczestniczyli. Po wspólnym odtworzeniu prezentacji i zdjęć, prowadzące szkolenie zaproponowały krótkie odstresowujące zajęcia karaoke, w których wszyscy chętnie wzięli udział. Na koniec uczestnicy dziękując za udział w działaniach w ramach projektu, zadeklarowali zmianę swojego postępowania oraz uznali, że są gotowi do podejmowania odpowiednich kroków, aby się rozwijać.  

 koordynator projektu Beata Derewońko.

GALERIA

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego