Przejdź do treści

Bądź aktywny dziś i jutro 2009

Drugi rok realizacji projektu systemowego "Bądź aktywny dziś i jutro".

Projekt "Bądź aktywny dziś i jutro" w roku 2009 realizowany był przez pięć miesięcy od sierpnia do grudnia.

Projekt skierowany był do:

  • 20 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 10 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze,

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej otrzymujących zarówno świadczenia pieniężne i /lub niepieniężne, a także korzystających ze świadczeń (usług) PCPR, zamieszkujących na terenie powiatu siemiatyckiego, będących w wieku aktywności zawodowej, niepracujące.

Celem projektu było zwiększenie możliwości społecznych i zawodowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępczych oraz osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do zwiększenia szans tych grup na rynku pracy.  

Działania w ramach projektu:

  • aktywizacja zawodowa: wsparcie indywidualne lub grupowe przez doradcę zawodowego i szkolnego,
  • aktywizacja edukacyjna: kursy i szkolenia zawodowe, takie jak; kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E oraz D, kurs grafiki komputerowej z tworzeniem stron WWW, kurs komputerowy,
  • aktywizacja społeczna: warsztaty z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą w formie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, treningów asertywności, motywacji, radzenia sobie ze stresem,
  • aktywizacja zdrowotna: zajęcia rehabilitacyjne dostysowane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i badania specjalistyczne,

Wszyscy uczestnicy zostali objęci pracą socjalną.

Budżet projektu 2009, to 206.767,10 złotych, z czego:

  • złotych koszty bezpośrednie, w tym w kosztach bezpośrednich wkład własny w wysokości 22.234,50 złotych.
  • złotych koszty pośrednie.

koordynator projektu, Beata Derewońko

GALERIA

 

 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego