Przejdź do treści

Bądź aktywny dziś i jutro 2008

Pierwszy rok realizacji projektu systemowego "Bądź aktywny dziś i jutro".

Projekt "Bądź aktywny dziś i jutro" w roku 2008 realizowany był przez pięć miesięcy od lipca do listopada.

Projekt skierowany był do:

  • 13stu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w przedziale wiekowym 18-25 lat.

Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności społecznych i zawodowych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze w przedziale wiekowym 18-25 lat, nie pracujących i na stałe zamieszkujących teren Powiatu Siemiatyckiego, z którymi była prowadzona praca socjalna, w postaci przyznanego świadczenia pieniężnego na kontynuację nauki.

Za cele szczegółowe przyjęto zwiększenie samodzielności w pełnieniu ról społecznych, nabycie umiejętności poprawnej komunikacji, podniesienie samooceny i kwalifikacji zawodowych.

Działania w trakcie projektu: 

  • aktywizacja zawodowa: wsprarcie doradcy zawodowego,
  • aktywizacja edukacyjna: kursy i szkolenia; kurs prawa jazdy kategorii B i C,
  • aktywizacja społeczna: warsztaty z pedagogiem lub psychologiem.

Wszyscy uczestnicy zostali objęci pracą socjalną.

Budżet projektu 2008, to 110.716,75 złotych, z czego:

  • złotych to koszty bezpośrednie, w tym w kosztach bezpośrednich wkład własny w wysokości 12.129,00 złotych (10,5%).
  • złotych to koszty pośrednie.

Projektodawca prowadził w roku 2008 promocję plakatu projektu oraz zamieszczał informacje o projekcie na tablicach ogłoszeń PCPR w Siemiatyczach.

koordynator projektu, Beata Derewońko

GALERIA

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego