Przejdź do treści

Projekt systemowy

Projekt systemowy „BĄDŹ AKTYWNY DZIŚ I JUTRO”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dniu 28 sierpnia 2008 roku podpisało wieloletnią umowę nr UDA-POKL.07.01.02-20-010/08-00 na realizację projektu „BĄDŹ AKTYWNY DZIŚ I JUTRO”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest na młodzież oraz pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także na osoby niepełnosprawne i osoby w kryzysie. To podstawowe grupy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród klientów PCPR  z powiatu siemiatyckiego.  

Cele szczegółowe projektu to zwiększenie samodzielności w pełnieniu ról społecznych, nabycie umiejętności poprawnej komunikacji, podniesienie samooceny i kwalifikacji zawodowych. Zważywszy że wiedza, umiejętności i poczucie własnej wartości to alternatywna "wyprawka" dla osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osią projektu są działania edukacyjno-integracyjne, polegające na uświadomieniu osobie jej mocnych i słabych stron, nabycie umiejętności właściwego prezentowania siebie i aplikacji o pracę, poznania sytuacji na rynku pracy oraz nowoczesnych interaktywnych metod poszukiwania pracy a także podniesienie samooceny oraz podwyższenie swoich kwalifikacji.

Centrum prowadzi w trakcie trwania projektu promocję plakatu projektu oraz zamieszcza informacje o projekcie na tablicach ogłoszeń PCPR w Siemiatyczach. 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu systemowego można uzyskać kontaktując się z:
 

koordynatorem projektu   Beatą Pogorzelską   pod nr tel. 500 158 766,
specjalistą ds. reintegracji zawodowej   Elwirą Tołwińską-Filipiak   pod nr tel. 668 377 097.

 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego