Przejdź do treści

Zadania rodziny zastępczej i prawa dziecka umieszczonego w rodzinie

Zadania rodziny zastępczej i prawa dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

 

Do zadań rodziny zastępczej należy zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a w szczególności:

 • traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych;
 • zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwienie kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

 

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma m. in. prawo do:

 • utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów,
 • stabilnego środowiska wychowawczego,
 • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku,
 • informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości,
 • ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego