Przejdź do treści

Wymagane dokumenty dla kandydatów

Wymagane dokumenty dla kandydatów

Wymagane dokumenty od kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej:

 1. Podanie zaadresowane do Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach z prośbą o utworzenie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
 2. Życiorys osoby lub małżonków.
 3. Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu)
 4. Odpis aktu małżeństwa – zupełny, osób będących w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia – osoby samotnej,
 5. Ostatni dyplom lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,
 6. Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy
 7. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 8. Zaświadczenie o niekaralności kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej z Krajowego Rejestru Karnego
 9. Pisemne oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 10. Aktualne potwierdzenie zameldowania
 11. Mile widziana  opinia z miejsca pracy

Osoby, które zostaną wstępnie zakwalifikowane, zostaną skierowane na szkolenie, które będzie organizowane przez pracowników PCPR w Siemiatyczach. Po ukończeniu szkolenia kandydaci uzyskają kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kwalifikacje zostaną potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego