Przejdź do treści

Rodzinna piecza zastępcza i jej formy

Rodzinna piecza zastępcza i jej formy

 

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie bądź częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa- okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych na pełnienie tej funkcji.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw, a także zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym m. in. : odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka oraz właściwej edukacji.

Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia dziecku opieki z powodu wystąpienia w jego rodzinie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić, wzmocnienie i wyposażenie w umiejętności np.  tworzenia trwałych związków emocjonalnych.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) są:

  1. Rodzina zastępcza:
    • spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
    • niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna - tworzą ją małżonkowie lub osoba nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka lub też osoby zupełnie obce;
  2. Rodzinny dom dziecka.
Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego