Przejdź do treści

Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego turnusu. Czas trwania turnusów, wynosi 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju.

Warunki przyznania

 1. aktualne orzeczenie,
 2. spełnienie kryterium dochodowego, czyli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc w którym składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia,  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  3. skierowanie na turnus na wniosek lekarza, sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną,
 3. wybór ośrodka wpisanego do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę, na którym znajduje się ośrodek.

 

Wysokość dofinansowania

 1. znaczny stopień niepełnosprawności - 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 2. umiarkowany stopień niepełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 3. lekki stopień niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 4. osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej - 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 5. opiekun osoby niepełnosprawnej oraz osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 20% przeciętnego wynagrodzenia.
 6. osoba niepełnosprawna w szczególnej sytuacji życiowej - 40% przeciętnego dofinansowania.

Uwaga! Szczegółowe zasady określone są w:

Zasadach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Siemiatyckiego.

zasady dofinansowania na 2015 rok (format PDF, rozmiar 483 KB)

przyjęte Zarządzeniem Nr 3/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach z dnia 4 marca 2015 roku

skala punktowa do oceny sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej (format PDF, rozmiar 315 KB)

 

Tryb postępowania

 1. pobranie wniosku z PCPR
 2. wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę
 3. wypełnienie załącznika przez lekarza
 4. złożenie wniosku do PCPR
 5. rozpatrzenie wniosku przez PCPR

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

 1. wybór ośrodka i rezerwacja miejsca przez osobę niepełnosprawną
 2. wysłanie przez PCPR dokumentów do ośrodka
 3. przelew przez PCPR dofinansowania na konto bankowe ośrodka
 4. wyjazd na turnus
 5. przesłanie przez ośrodek załącznika  potwierdzającego pobyt na turnusie do PCPR.

Wymagane dokumenty

 1. kopia orzeczenia
 2. kompletny wniosek z załącznikami

Dodatkowe informacje

 1. osoba niepełnosprawna nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie może być opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 2. osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla jej opiekuna, jeżeli wniosek lekarza zawiera takie zalecenie,
 3. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o którym mowa powyżej, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać kontaktując się

z pracownikiem socjalnym Mariuszem Terebun

pod nr tel. 85 730 05 07 lub 511 792 771.

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego