Przejdź do treści

Sprzęt rehabilitacyjny

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać w PCPR w Siemiatyczach o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Do sprzętu rehabilitacyjnego zaliczamy m. in.: rowery rehabilitacyjne stacjonarne, rowery 3 -kołowe, stepery, materace do rehabilitacji, piłki i wałki rehabilitacyjne, drabinki, itp.

Warunki dofinansowania

 • kompletny wniosek wraz z załącznikami,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
 • spełnienie kryterium dochodowego, czyli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc w którym składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia,  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • zgodność wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz z zaleceniami lekarza sprawującego opiekę (lekarz specjalista) – zaświadczenie lekarskie,
 • dołączenie do wniosku oferty cenowej sprzedawcy zawierającej: nazwę sprzętu (zgodną z wnioskowanym i zalecanym przez lekarza sprzętem), cenę brutto.

Wysokość dofinansowania

 • do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga! Szczegółowe zasady określone są w:

Zasadach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów z terenu Powiatu Siemiatyckiego.

 

zasady dofinansowania na 2015 rok (format PDF, rozmiar 454 KB)

przyjęte Zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach z dnia 4 marca 2015 roku

Tryb postępowania

 1. pobranie wniosku z PCPR
 2. wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę
 3. złożenie wniosku wraz z załącznikami do PCPR
 4. rozpatrzenie wniosku przez PCPR (po otrzymaniu środków z PFRON).
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:
 5. podpisanie umowy pomiędzy Starostą a osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem (na podstawie udzielonego pisemnie pełnomocnictwa),
 6. dokonanie zakupu sprzętu oraz zapłata wymaganego udziału własnego w wysokości 20%,
 7. opis faktury przez sprzedawcę potwierdzający uiszczenie wkładu własnego kupującego,
 8. dostarczenie oryginału faktury do PCPR,
 9. po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika PCPR następuje przelew środków na konto sprzedawcy lub wniskodawcy.

Dodatkowe informacje

 • nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie środków PFRON, tak więc ważne jest przestrzeganie trybu postępowania.

 

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać kontaktując się

z pracownikiem socjalnym Mariuszem Terebun

pod nr tel. 85 730 05 07  lub 511 792 771.

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego