Przejdź do treści

Likwidacja barier

W myśl przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowaniu podlegać może likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Zgodnie z definicją słownikową:

 • Bariery architektoniczne – oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,
 • Bariery w komunikowaniu się – oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji,
 • Bariery techniczne – oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,
 1. O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (w pierwszej kolejności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (co należy potwierdzić wypisem z ksiąg wieczystych) albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 2. O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.

Wysokość dofinansowania

 • Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga! Szczegółowe zasady określone są w:

Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siemiatyckiego.

 

 

zasady dofinansowania na 2015 rok (format PDF, rozmiar 487 KB)

przyjęte Zarządzeniem Nr 1/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach z dnia 4 marca 2015 roku

skala punktowa do oceny sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej (format PDF, rozmiar 383 KB)

 

Tryb postępowania

 1. pobranie wniosku z PCPR
 2. złożenie kompletnego wniosku
 3. rozpatrzenie wniosku przez PCPR
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
 4. zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą (lub osobą upoważnioną reprezentującą osobę niepełnosprawną) a Starostą
 5. zgłoszenie zakończenia prac lub zakup sprzętu
 6. odbiór barier przez komisję
 7. przelew środków do 30 dni po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na Wnioskodawcę

Wymagane dokumenty

 • Kompletny wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Dodatkowe informacje

 • wnioski mogą być składane w każdym czasie do wyczerpania środków przyznanych PFRON na ww realizację zadania,
 • realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCRP środków, według kolejności ustalonej na liście punktowej. Śmierć wnioskodawcy lub podanie przez niego nieprawdy eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania,
 • wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków w roku rozpatrywania wniosku, mogą ubiegać się o dofinansowanie, w roku kolejnym składając ponownie wniosek.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na ten cel środki z PFRON, wykluczając likwidację barier architektonicznych. Jeżeli jednak osoba podpisała umowę o dofinansowanie jednej z barier np. tylko architektonicznej może ubiegać się o dofinansowanie bariery technicznej w następnym roku.

 

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać kontaktując się

z pracownikiem socjalnym Mariuszem Terebun

pod nr tel. 85 730 05 07  lub  511 792 771.

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego