Przejdź do treści

Pomoc niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne

 

Centrum realizuje zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

 • opracowuje i realizuje, zgodnie z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych  powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • podejmuje działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności.
 • opracowuje i przedstawia plany zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz udostępnia na potrzeby samorządu województwa.
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób.
 • dofinansowuje:
  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych organizowaną przez organizacje pozarządowe,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwiduje bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • rehabilitację dzieci i młodzieży,
  • tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej,
  • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
 • realizuje programy celowe finansowane przez PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z  ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zadania, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą być realizowane tylko wtedy, jeśli zostaną corocznie określone w formie uchwały podjętej przez Radę Powiatu Siemiatyckiego, nie wcześniej !

 

PLANY FINANSOWE ŚRODKÓW PFRON DLA POWIATU SIEMIATYCKIEGO
Plan finansowy PFRON 2012, przyjęty Uchwałą Nr XI/104/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 29 maja 2012 roku (format PDF, rozmiar 154 KB)
Plan finansowy PFRON 2013, przyjęty Uchwałą Nr XVI/145/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 27 lutego 2013 roku (format PDF, rozmiar 274 KB)
Plan finansowy PFRON 2014, przyjęty Uchwałą Nr XXII/213/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 28 marca 2014 roku (format PDF, rozmiar 364 KB)
Plan finansowy PFRON 2015, przyjęty Uchwałą Nr IV/25/15 Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 20 grudnia 2016 roku (format PDF, rozmiar 364 KB)
Plan finansowy PFRON 2016, przyjęty Uchwałą Nr XX/154/16 Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 25 lutego 2015 roku (format PDF, rozmiar 364 KB)
Plan finansowy PFRON 2017, przyjęty Uchwałą Nr XXII/176/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 30 marca 2017 roku (format PDF, rozmiar 364 KB)

 

 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego