Przejdź do treści

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach, zwany dalej „Zespołem” powołany został z dniem 3 stycznia 2000 roku Zarządzeniem Nr 1/2000 Starosty Powiatu Siemiatyckiego z dnia 3 stycznia 2000 roku.

Podstawa prawna działania Zespołu to:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami),
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zmianami),
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami).

Zakresem swojego działania zespół objął powiat siemiatycki. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu Agnieszka Szepietowska. Członkami zespołu orzekającego jest: sekretarz zespołu, czterech lekarzy o specjalizacji:   neurolog,   okulista,   lekarz chorób wewnętrznych,   psychiatra,   oraz   psycholog,   doradca zawodowy,   pracownik socjalny. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa jako I instancja.

Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia.
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia:
  1. znacznym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy zarobkowej lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  2. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy zarobkowej lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
  3. lekkim stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Procedura postępowania

 1. pobranie wniosku
 2. wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna
 3. wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku
 4. dołączenie dodatkowej dokumentacji medycznej (w kserokopiach) potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg
 5. złożenie kompletnego wniosku
 6. powiadomienie wnioskodawcy w formie pisemnej przez Zespół o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego
 7. stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego
 8. wydanie orzeczenia przez Zespół

Dodatkowe informacje

 1. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.
 2. W szczególnych sytuacjach posiedzenie może odbyć się bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na ciężką, przewlekłą chorobę, ograniczoną możliwość poruszania się, pobyt w szpitalu), jeśli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja, zdaniem lekarza- przewodniczącego składu orzekającego jest wystarczająca do wydania orzeczenia.
 3. Orzeczenia wydane przez Zespół nie stanowią podstawy do wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 1 października 2003 roku także renty socjalnej.
 4. W aktualnym stanie prawnym uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jest niezbędne m.in. w celu ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny lub stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
 5. Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 6. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.

Czemu służy orzecznictwo do celów pozarentowych?

Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń oraz podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 • W zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 • W zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,

 

Wszelkie informacje dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności można uzyskać kontaktując się z

przewodniczącym zespołu   Agnieszką Szepietowską    lub

sekretarzem zespołu     Martyną Jurczuk

pod nr tel. 85 730 06 92 lub tel. komórkowego 505 740 860

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego