Przejdź do treści

Sprawozdawczość

"Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy rodzinie"

art. 112.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W myśl art. 16a pkt 1 znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) od 2012 roku gmina, powiat i samorząd województwa zobligowane są do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

SPRAWOZDANIA  Z   DZIAŁALNOŚCI
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla powiatu siemiatyckiego format PDF
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla powiatu siemiatyckiego format PDF
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla powiatu siemiatyckiego format PDF
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla powiatu siemiatyckiego format PDF
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla powiatu siemiatyckiego format PDF
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu siemiatyckiego format PDF
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu siemiatyckiego format PDF
ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu siemiatyckiego format PDF
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2011, format PDF
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2010,  format PDF
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2009,  format PDF
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2007, format PDF
roczne sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2006, format PDF

 

"Kierownicy jednostek, w tym jednostek obsługujących, przekazują sprawozdania finansowe odpowiednio jednostkom nadrzędnym albo zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Sprawozdania są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania."

par. 34. 1,9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniającego w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIA  FINANSOWE
bilans jednostki budżetowej za rok 2018  format PDF
rachunek zysków i strat jednostki za rok 2018  format PDF
zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018  format PDF
wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za rok 2018  format PDF
informacja dodatkowa + tabele za rok 2018  format PDF
 
Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego