Przejdź do treści

Programy

 

 P R O G R A M Y   W   D Z I A Ł A L N O Ś C I   P C P R

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, na lata 2004 – 2010 (format PDF, rozmiar 212 KB)

przyjęta Uchwałą nr XIV/92/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 maja 2004 roku

Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Siemiatyckim na lata 2009-2010 (format PDF, rozmiar 73 KB)

przyjęty Uchwałą nr XVIII/145/09 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 24 marca 2009 roku

Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej (format PDF, rozmiar 35 KB)

przyjęte Uchwałą nr VII/41/07 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 czerwca 2007 roku  UCHYLONE

Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów dziecka z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (format PDF, rozmiar 33 KB)

przyjęte Uchwałą nr VII/42/07 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 czerwca 2007 roku UCHYLONE

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Siemiatyckim na lata 2011-2020 (format PDF, rozmiar 385 KB)

przyjęta Uchwałą nr VI/45/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 13 lipca 2011 roku 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu siemiatyckiego na lata 2012 - 2016 (format PDF, rozmiar 530 KB)

przyjęty Uchwałą Nr XIV/132/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 29 listopada 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu siemiatyckiego na lata 2012 - 2016 (format PDF, rozmiar 530 KB)

przyjęte na XXI sesji V Kadencji Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 23 lutego 2017 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2004 – 2010 (format PDF, rozmiar 219 KB)

przyjęty Uchwałą nr XIV/93/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 maja 2004 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu siemiatyckiego na lata 2012 – 2016 (format PDF, rozmiar 545 KB)

przyjęty Uchwałą nr XIV/133/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 listopada 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu siemiatyckiego za lata 2012-2016 (format PDF, rozmiar 559 KB)

przyjęte na XXI sesji V Kadencji Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 23 lutego 2017 roku

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami,   odroczenia terminu płatności,   rozłożenia na raty   lub   odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (format PDF, rozmiar 284 KB)

 przyjęte Uchałą Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr XI/103/12 w dniu 29 maja 2012 roku

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie powiatu siemiatyckiego na lata 2012-2014 (format PDF, rozmiar 559 KB)

przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr XII/117/12 w dniu 1 sierpnia 2012 roku

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie powiatu siemiatyckiego na lata 2015-2017 (format PDF, rozmiar 559 KB)

przyjęty na VI sesji V Kadencji Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 28 maja 2015 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu siemiatyckiego na lata 2017 – 2020 (format PDF, rozmiar 545 KB)

przyjęty Uchwałą nr XXI/166/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 lutego 2017 roku

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie powiatu siemiatyckiego na lata 2018-2020 format PDF

przyjęty na XXXII/248/18 sesji V Kadencji Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 28 marca 2018 roku

 

Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego