Przejdź do treści

Centrum

 Witamy na stronach naszej jednostki

 

Jesteśmy powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom

" w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości"

Nikogo więc nie wyręczamy lecz wspólnie poszukujemy rozwiązań i służymy wsparciem w sytuacjach, z którymi człowiek często nie może poradzić sobie sam.

Działamy od 1999 roku, na podstawie Uchwały Nr VII/14/99 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 25 stycznia 1999 roku. W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach funkcjonuje cztery zespoły:

  1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  2. Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  3. Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
  4. Zespół do Spraw Pomocy Społecznej

W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach funkcjonuje także samodzielne stanowisko: główny księgowy. Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach od 1 grudnia 2000 roku jest  Agnieszka Piątek.

Realizujemy zadania Powiatu Siemiatyckiego w zakresie:

  • pomocy społecznej, zgodnie z art. 19 oraz 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163)
  • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmanami), znowelizowanej ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku  poz. 332).
Strona jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego